29 προσλήψεις 4μηνης σύμβασης στον Δήμο Δέλτα

29 προσλήψεις στον Δήμο Δέλτα

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του Ν.2190/1994 & του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν.3812/2009 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 20 α΄ του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ. Α΄/14-03-2012), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 παρ. 22 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ. Α΄/11-04-2012).
 4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του εικοστού τετάρτου άρθρου της ΠΝΠ της 14-03-2020
  ( ΦΕΚ 64 Β΄)
 5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του τριακοστού εβδόμου άρθρου του ΠΝΠ της 20/3/2020 (ΦΕΚ 68/τ.Α’/20-3-2020
 6. Την υπ’ αριθ. 185 / 18-8-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δέλτα με θέμα: «Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού τετράμηνης διάρκειας σύμφωνα με το αρθρ. 206 του Ν.3584/2007 και το εικοστό τέταρτο άρθρο της ΠΝΠ της 14-3-2020 (ΦΕΚ 64/14-3-2020)», για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου.
  7.Την υπ’ αριθ. πρωτ. 14523 / 18 -8-2020 βεβαίωση της Προϊσταμένης Δ/νσης
  Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.

Ανακοινώνουμε

Την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
(Απορριμματοφόρων) 19 Τέσσερεις (4) μήνες
ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (JCB) 4 Τέσσερεις (4) μήνες
ΔΕ Χειριστής Γεωργικού Ελκυστήρα 2 Τέσσερεις (4) μήνες
ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (Καλαθοφόρου) 1 Τέσσερεις (4) μήνες
ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (Ισοπεδωτή γαιών γρέϋντερ) 1 Τέσσερεις (4) μήνες
ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (Φορτωτή BOBCUT) 2 Τέσσερεις (4) μήνες

1.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

 1. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων
  της θέσης που επιλέγουν.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


Λόγω της έκτακτης υγειονομικής περιόδου που διανύουμε και της διαμορφωμένης κατάστασης λειτουργίας της υπηρεσίας μετά και την λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά:
1.με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση staff@dimosdelta.gr (για τη διευκόλυνση των υποψηφίων θα υπάρχει στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του Δήμου Δέλτα www.dimosdelta.gr – Υπηρεσίες Ανακοινώσεις- η σχετική Αίτηση & Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, σε επεξεργάσιμη μορφή)
Στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα αναγράφεται ο τίτλος «Αίτηση – COVID 2020 ».

 1. κατ ́ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Δέλτα, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Πλατεία Δημοκρατίας, Τ.Κ. 57400 Σίνδος-Θεσσαλονίκης, (τηλ. επικοινωνίας: 2313/300547, 541, 546, 503 (Στην εν λόγω περίπτωση το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων).

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (έχει ενσωματωθεί στην αίτηση), σύμφωνα με την οποία εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε χρόνο προγενέστερο της ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσληψής του.

Μόνο σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής της αίτησης ως ανωτέρω, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να την υποβάλλουν, λόγω και των τρεχουσών συνθηκών, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο στο Ισόγειο του Δημοτικού κτιρίου επί της Πλατείας Δημοκρατίας στη Σίνδο κατα τις ώρες από 8.30’ έως 12.30’, ύστερα από τηλ. ραντεβού στο τηλέφωνο 2313/300506 (κ. Χαλβατζή Ιωάννη )

Το έντυπο της αιτήσεως θα είναι διαθέσιμο στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosdelta.gr.

Η περίοδος κατάθεσης των αιτήσεων αρχίζει, λόγω και του κατεπείγοντος των αναγκών που έχουν προκύψει, από την επομένη από την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Διαύγεια και θα διαρκέσει για περίοδο τριών ημερών ήτοι από 19/8/2020 έως 21/8/2020.

              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

               ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Οι φίλοι του KampaniaNews σχολιάζουν