Σημαντικά θέματα στην σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δέλτα

Δήμου Δέλτα

Σημαντικά θέματα στην σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Δέλτα,διαβάστε αναλυτικά όλα τα θέματα που θα συζητηθούν.

1. Τροποποίηση της συστατικής πράξης της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –
Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα» (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.), ως προς το κεφάλαιο «ΔΙΟΙΚΗΣΗ».

2. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δέλτα», ως προς το κεφάλαιο

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ».

3. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δέλτα», ως προς το κεφάλαιο

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ».

4. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του «Κοινωνικού
Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δέλτα» (Κ.Π.Ο.Δ.Δ.) και ορισμός Προέδρου και
Αντιπροέδρου.

5. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα» (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.).
6. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δέλτα» και ορισμός

Προέδρου και Αντιπροέδρου.

7. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δέλτα» και ορισμός
Προέδρου και Αντιπροέδρου.

8. Σύσταση και λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής, ως συλλογικού πειθαρχικού
οργάνου του Δήμου Δέλτα.

9. Ορισμός μελών για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Δέλτα.
10. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
με συμβιβασμό, του Δήμου Δέλτα, για το έτος 2019.
11. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Τοπικό
Όργανο Πολιτικής Προστασίας.
12. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Δέλτα στην Αναπτυξιακή Εταιρία Ν. Θεσ/νίκης Α.Ε.
(ΑΝΕΘ).

13. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Δέλτα στο Σύνδεσμο Ο.Τ.Α. Δυτικής Θεσσαλονίκης
για τη μέριμνα αδέσποτων ζώων «Η ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ».
14. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Δέλτα στο Κέντρο Πρόληψης και Ενημέρωσης
Δυτικής Θεσσαλονίκης για τις εξαρτησιογόνες ουσίες «Δίκτυο Άλφα».
15. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Δέλτα, για τη συμμετοχή τους στην εφαρμογή του
προγράμματος «Υγιείς Πόλεις» του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων –
Προαγωγής Υγείας.

16. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Δέλτα στην Επιτροπή Διακανονισμού για εμπορικές
μισθώσεις.

17. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων, έτους 2019.
18. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής δημοπρασιών εκποίησης ή
εκμίσθωσης δημοτικών πραγμάτων Δήμου Δέλτα, έτους 2019.

19. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Εκτιμητικής Επιτροπής Ακινήτων του άρθρου 7
του Π.Δ. 270/1981.
20. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων του
Δήμου Δέλτα, που δεν έχουν καμία αξία.

21. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή διενέργειαςελέγχου στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Δέλτα.

22. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Δέλτα με τον αναπληρωτή του, στις επιτροπές για
την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων, επιβολής προστίμων κ.α.

23. Έγκριση μεταβίβασης της αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δέλτα για
την έγκριση χορήγησης αδειών εισόδου – εξόδου, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
24. Ορισμός δικαιούχων και προσδιορισμός της αποζημίωσης των μελών του δημοτικού
συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017.

25. Έγκριση τροποποίησης της υπ΄ αριθ. 334/2018 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου,
ως προς τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής
Σύμβασης.

26. Έγκριση της μελέτης «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση
στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού
κοινού του Δήμου Δέλτα», για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – υπ΄ αριθ. 4721/23-1-2019 πρόσκληση «Προμήθεια εξοπλισμού,
κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και
αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της
χώρας».

27. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δέλτα στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
– υπ΄ αριθ. 4721/23-1-2019 πρόσκληση «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά
και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για
την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» και υποβολή Τεχνικού
Δελτίου για την χρηματοδότηση της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή,
μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων, για την
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Δέλτα».

28. Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθ. 121/2019 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που
αφορά: Έγκριση των παρακάτω προτεινόμενων δράσεων, για το πρόγραμμα«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»:

α) «Προμήθεια και εγκατάσταση πλυντηρίου – λιπαντηρίου οχημάτων Δήμου Δέλτα».
β) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση και άδεια λειτουργίας υπαίθριου πλυντηρίου –
λιπαντηρίου οχημάτων Δήμου Δέλτα».
γ) «Ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση Π.Ε.Α. δημοτικών και σχολικών κτιρίων Δήμου
Δέλτα».
29. Έγκριση πρωτοκόλλων τμηματικών και οριστικών παραλαβών προμηθειών και
υπηρεσιών, του Δήμου Δέλτα.
30. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής
προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα.

31. Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 25 «Ειδικές Θέσεις» και του άρθρου 31
«Προϊστάμενοι Υπηρεσιών», του Ο.Ε.Υ. Δήμου Δέλτα.
Εισηγήσεις Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών κ. Λιακόπουλο Διονύσιο.
32. Αποδοχή ποσού 31.625 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για εκλογική αποζημίωση,
έγκριση 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα, οικονομικού έτους
2019.

33. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 600.000 € από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) 2014-2020, για την υλοποίηση της πράξης «Βελτίωση χώρων Μυγδονείου
Αθλητικού Κέντρου Χαλάστρας», έγκριση 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του
Δήμου Δέλτα, οικονομικού έτους 2019.
34. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 333.365 € από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) 2014-2010 και έγκριση 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Δέλτα, οικονομικού έτους 2019.

35. Έγκριση 13ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα, οικονομικού
έτους 2019.
36. Έγκριση διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας υγρών
καυσίμων έτους 2020-2021 για το Δήμο Δέλτα και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού.
37. Έγκριση διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Δέλτα, της
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ.
38. Έγκριση διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Δέλτα, του
Νούσιου Νικόλαου του Δημητρίου.
39. Έγκριση διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Δέλτα, του
Αναστασόπουλου Αντωνίου του Νικολάου.
Εισηγήσεις Αντιδημάρχου Ανάπτυξης, Έργων και Πολιτικής Προστασίας κ.
Γλώσση Γεώργιου.

40. Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου
«Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δ. Δέλτα», αριθ. μελέτης 2/2017.
41. Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου
«Ηλεκτροφωτισμός ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων Ν. Μαγνησίας και
Ανατολικού», αριθ. μελέτης 14/2017.
42. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με προσωρινή εργοταξιακή σήμανση, για την
εκτροπή της κυκλοφορίας στην εκτός σχεδίου περιοχή της κοινότητας Διαβατών, στα
πλαίσια του έργου «Κατασκευή 2ου κλάδου κεντρικού αποχετευτικού αγωγού (Κ.Α.Α.)
Θεσσαλονίκης, από φρεάτιο 50Ν έως εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων
Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ.) – κατασκευή τμήματος αγωγού μεταξύ των φρεατίων 41ΝΑ και

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

About kampanianews

admin kampanianews

View all posts by kampanianews

Οι φίλοι του KampaniaNews σχολιάζουν