Επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών συλλόγων από τον Δήμο Δέλτα

Ζεστό χρήμα στους συλλόγους από τον Δήμο Δέλτα

Ο Δήμος Δέλτα καλεί τους Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους που έχουν την έδρα τους και
δραστηριοποιούνται εντός του Δήμου να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης για το οικονομικό
έτος
2020, από τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020.
Για την ετήσια εφάπαξ επιχορήγηση των Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων θα πρέπει να
υποβληθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Αίτηση του Συλλόγου υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα του.
Ειδικό έντυπο δήλωσης στοιχείων Συλλόγου
Μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την
επιχορήγηση των Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου απαιτείται η προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

Αναλυτικός προϋπολογισμός των εκδηλώσεων για τις οποίες αιτείται η επιχορήγηση και θα
καλύπτονται από την επιχορήγηση του Δήμου Δέλτα. Απαιτείται σχετική απόφαση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

Οι προϋπολογισμοί θα πρέπει να είναι ισοσκελισμένοι δηλαδή το ποσό των εσόδων να είναι ίσο με αυτό των εξόδων. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να φαίνεται ότι οποιοδήποτε πλεονάζον ποσό μεταφέρεται στο αποθεματικό του Συλλόγου.


Προϋπολογισμός της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου για το τρέχον
έτος.(2020) (άρθρο 7 παρ.2 του ΒΔ 17.5/15.6.1959, άρθρο 41 του Ν.4129/2013).
Απολογισμός του προηγούμενου έτους (2019) της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας
του συλλόγου.


Ξεχωριστός απολογισμός της επιχορήγησης που έλαβε ο Σύλλογος από το Δήμο κατά το
έτος 2019 και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που
διαχειρίστηκε.(άρθρο 41 παρ.3 και 6 του Ν.4129/2013), ο οποίος θα συνοδεύεται από τα σχετικά παραστατικά δαπανών.


Το διαβιβαστικό με το αποδεικτικό ότι έχουν υποβληθεί και παραληφθεί από την
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου ,φορείς από τους οποίους εποπτεύονται οι Σύλλογοι και τα Σωματεία (άρθρο 186 περ. ΙΙ υποπερ. Ζ’ αριθ. 14 του ν. 3852/20010 (ΦΕΚ Α’):

Ο απολογισμός της συνολικής οικονομικής του δραστηριότητας κατά το προηγούμενο έτος.

Ο απολογισμός της επιχορήγησης που έλαβε το προηγούμενο έτος από φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης (Δήμο, Περιφέρεια, Υπουργείο κ.α.)


Ο Προϋπολογισμός τρέχοντος έτους.


Το καταστατικό με πρόσφατη βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει
εγγραφεί (καταχωρηθεί) στο βιβλίο Σωματείων και τυχόν μεταβολές αυτού.

Το έντυπο της αναφοράς δαπανών του 2019 από το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων
με ημερομηνία έως 29/02/2020, για όσους συλλόγους και σωματεία έλαβαν ετήσιο ποσό
συνολικών επιχορηγήσεων κατά το προηγούμενο έτος από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
(Δήμο, Περιφέρεια,Υπουργεία κ.α.) πάνω από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 10Β Ν. 3861/2010 και της Απόφασης Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της Γενικής κυβέρνησης στο μέλλον.


Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου

για την αποδοχή του ποσού της επιχορήγησης και
την εξουσιοδότηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για την είσπραξη της επιχορήγησης.
Αριθμός λογαριασμού Τράπεζας στο όνομα του Συλλόγου.


Φορολογική Ενημερότητα

Η αίτηση θα διατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.dimosdelta.gr καθώς και
από το
Γραφείο Αθλητισμού, Ελ. Βενιζέλου 6Α- 57400 Σίνδος | κ. Μελέκος Θεόδωρος ,
τηλ. Επικοινωνίας
2313305919, e-mail: τ.melekos@dimosdelta.gr).


Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα προστασίας που έχει λάβει ο Δήμος για τον
περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
καταθέτουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας τις σε μορφή pdf στο

email t.melekos@dimosdelta.gr .

Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ

Για την δήλωση στοιχείων Συλλόγου πατήστε  εδώ

Για τον ειδικό προϋπολογισμό Αθλητικών Συλλόγων πατήστε εδώ

Για τον ειδικό προϋπολογισμό Πολιτιστικών Συλλόγων πατήστε εδώ

Για το έντυπο γενικού προϋπολογισμού Συλλόγων πατήστε  εδώ

Οι φίλοι του KampaniaNews σχολιάζουν