Τροποποίηση αρμοδιοτήτων του Αντιδημάρχου Σπύρου Καρκαμάνη

spyros-karkamanis

Τροποποιούμε τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Αγροτικής Ανάπτυξης, Τοπικής Οικονομίας
και Φροντίδας Αδεσπότων Ζώων, κου. Καρκαμάνη Σπυρίδωνος, όπως αυτές ορίζονται από την υποπαράγραφο I) της παραγράφου 7. της υπ’ αριθμ. 3/61/02-01-2024 απόφασης της Δημάρχου Δέλτα με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Δέλτα και μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» (ΑΔΑ: ΨΨ54Ω9Ι-ΑΥΛ), ως εξής:

Στoν Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης, Τοπικής Οικονομίας και Φροντίδας Αδεσπότων Ζώων
κο Καρκαμάνη Σπυρίδων, μεταβιβάζουμε:
Ι) Τις, Καθ’ ύλην, αρμοδιότητες :

Την εποπτεία, τον έλεγχο και το συντονισμό του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Πράσινης Οικονομίας, της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 11ο του Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
Για τον Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης, Τοπικής Οικονομίας και Φροντίδας Αδεσπότων Ζώων Καρκαμάνη Σπυρίδων:


α) Η ευθύνη της εποπτείας στη λειτουργία του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τα θέματα που αφορούν, στην αγροτική παραγωγή και ανάπτυξη στον τομέα της φυτικής και ζωικής παραγωγής, στην υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης του αγροτικού κόσμου, στις βεβαιώσεις της αρμόδιας επιτροπής, που χορηγούνται σε παραγωγούς λαϊκών αγορών, στις άδειες απόσταξης στέμφυλων και στις καταστάσεις κοινοτικών βοσκοτόπων.


β) Η ευθύνη της εποπτείας στη λειτουργία του Τμήματος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Πράσινης Οικονομίας, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τα θέματα που αφορούν, στην έκδοση και υπογραφή
των αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης περιπτέρων, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, στη λειτουργία μουσικής
καθώς και στις διοικητικές πράξεις ανάκλησης των ανωτέρω αδειών και σφράγισης των καταστημάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, από την ισχύουσα νομοθεσία, στη χορήγηση
αδειών άσκησης επαγγέλματος, στις άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου και στις άδειες
υπαίθριας διαφήμισης.
Κατά τα λοιπά η ανωτέρω απόφαση παραμένει ως έχει.