Μελέτη για το νέο ΕΠΑΛ Χαλάστρας κατέθεσε ο Δήμος Δέλτα αξίας 878.000 euro

Νέο ΕΠΑΛ Χαλάστρας

Σε μια πολύ σημαντική κίνηση προχώρησε ο Δήμος Δέλτα μετά από απόφαση του σημερινού
Δημοτικού Συμβουλίου. Παραθέτουμε μερικά κρίσιμα στοιχεία της συνεδρίασης.

Το ΕΠΑΛ Χαλάστρας στεγάζεται στο κτίριο του παλιού Δημοτικού Σχολείου Χαλάστρας – κτίριο του
1950, με πολλά προβλήματα δομικά – στατικά αλλά και λειτουργικά.


Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 37237/ΣΤ1/2007 (ΦΕΚ 635Β’/2007) «Καθορισμός κριτηρίων καταλληλότητας & επιλογής χώρων, για την ανέγερση Δημοσίων διδακτηρίων Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και χώρων μετά κτιρίων καταλλήλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων» :


«Το εμβαδόν των απαιτουμένων χώρων για ανέγερση σχολικών κτιρίων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης
και αριθμό μαθητών: περίπου 5.000 έως 7000μ2 για ΕΠΑΛ. ανάλογα με τις ειδικότητες και τα εργαστήρια».
Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, το κτίριο στο οποίο λειτουργεί σήμερα το ΕΠΑΛ Χαλάστρας δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών του και είναι άμεσα αναγκαίο να κατασκευασθεί νέο κτίριο για τη στέγασή του.


Το εμβαδό του νέου κτιρίου εκτιμάται ότι θα ανέρχεται σε 5.280,00Μ2 περίπου και θα περιλαμβάνει
όλους τους απαραιτητους χώρους για την εύρυθμη λειτουργία του, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
Για το κτίριο αυτό απαιτείται σε πρώτη φάση να εκπονηθεί η μελέτη «Μελέτη κατασκευής ΕΠΑ.Λ.Χαλάστρας», που θα περιλαμβάνει τη σύνταξη όλων των απαραίτητων μελετών σε επίπεδο εφαρμογής και την έκδοση των απαιτούμενων αδειών – εγκρίσεων με σκοπό την ωρίμανση φακέλου δημοπράτησης για την κατασκευή του ΕΠΑΛ Χαλάστρας.


Β) ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


Σας διαβιβάζουμε τον φάκελο σύμβασης της με αριθμό 14/2020 μελέτης: «Μελέτη κατασκευής ΕΠΑ.Λ. Χαλάστρας» προϋπολογισμού 877.887,14 Ευρώ(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%),προς υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Πολιτική Προστασία – Προστασία της Δημόσιας Υγείας – Τεχνική Βοήθεια» με τίτλο : «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την Υλοποίηση του Προγράμματος» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), (η με αριθμό 14577/24-07-2020 πρόσκληση ΑΤ09 του Προγράμματος).


Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται :


α) Την έγκριση της τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη κατασκευής ΕΠΑ.Λ. Χαλάστρας».
β) Την έγκριση του φακέλου σύμβασης της με αριθμό 14/2020 μελέτης : «Μελέτη κατασκευής ΕΠΑ.Λ. Χαλάστρας» προϋπολογισμού 877.887,14 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%),προς υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : «Πολιτική Προστασία – Προστασία της Δημόσιας Υγείας- Τεχνική Βοήθεια» ΜΕ ΤΙΤΛΟ :

«Ωρίμανση έργων και δράσεων για την Υλοποίηση του Προγράμματος» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), (η με αριθμό 14577/24-09-2020 πρόσκληση ΑΤ09 του Προγράμματος).


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.


Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου του καθώς και το υπ’ αριθ. 21857/3-12-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Α) Εγκρίνει την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη κατασκευής
ΕΠΑ.Λ. Χαλάστρας», ως έχει η εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Β) Εγκρίνει τον φάκελο σύμβασης της υπ’ αριθ. 14/2020 μελέτης : «Μελέτη κατασκευής ΕΠΑ.Λ.Χαλάστρας» προϋπολογισμού 877.887,14 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), προς υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : «Πολιτική Προστασία – Προστασία της Δημόσιας Υγείας- Τεχνική Βοήθεια» ΜΕ ΤΙΤΛΟ :

«Ωρίμανση έργων και δράσεων για την Υλοποίηση του Προγράμματος» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), (η με αριθμό 14577/24-09-2020 πρόσκληση ΑΤ09 του Προγράμματος).

Οι φίλοι του KampaniaNews σχολιάζουν