Προϋπολογισμός 2024 στον Δήμο Δέλτα

o-proypologismos-dimou-delta

Προϋπολογισμός 2024 στον Δήμο Δέλτα συζητήθηκε στην Δημοτική Επιτροπή που
θυμίζουμε ότι αποτελείται από 7 Μέλη (Μουρμούρας Θωμάς,Καμανάς Δημήτριος,
Βερβίτης Κωνσταντίνος,Παππάς Αθανάσιοας,Χαλκίδης Δημήτριος,Δημητριάδης Ιορδάνης,
Βαμβάκος Ευάγγελος).

Σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα

Α.- Καταρτίζει το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα για το έτος 2024,
το οποίο συνοπτικά έχει ως εξής :
ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ : 76.530.618,36
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 16.961.984,60
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12.325.464,52
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛ.ΟΙΚ.ΕΤΩΝ 2.105.381,39
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΕ 11.065.220,54
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΊΟΥ 7.443.655,78
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 26.628.911,53


ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ : 76.530.618,36
ΕΞΟΔΑ 34.799.385,74
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 25.196.263,72
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ 15.764.577,34
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 770.391,56
Β. Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.
Γ. Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Δημητριάδης Ιορδάνης και κ. Βαμβάκος Ευάγγελος
δήλωσαν ότι ψηφίζουν«λευκό».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 56/2024

Η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη να λάβουν υπόψη όλα τα παραπάνω
και να εγκρίνουν το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα, για το έτος 2024 και
στη συνέχεια αυτό να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Δημητριάδης Ιορδάνης δήλωσε ότι επιφυλάσσονται ως παράταξη
να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους κατά τη συζήτηση για την έγκριση του Προϋπολογισμού
στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση του Παρατηρητηρίου:

Είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένο.

 1. Έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με τα άρθρα 3 (κεφ. ΑΙ) και 4 (κεφ. ΒΙ και 82) της
  49039/25.07.2022 ΚΥΑ.
 2. Δεν έχουν τηρηθεί οι οδηγίες που δόθηκαν με την 67326/28.07.2023(Β’4795)ΚΥΑ.
  Ως εκ τούτου,δεδομένων των αποτελεσμάτων της διενεργηθείσας αξιολόγησης,
  είναι απολύτως αναγκαία η προσαρμογή των εγγραφών του σχεδίου του προϋπολογισμού
  σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διαπιστώσεις ώστε κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί
  από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση να αποφευχθεί η αναπομπή
  του προϋπολογισμού και να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του ελέγχου του και η επικύρωσή του
  το συντομότερο δυνατόν, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο νόμο.

kampanianews στο facebook