Επιτροπή καταγραφής και απογραφής στον ΚΠΟΔΔ

epitropi-apografis-ston-kpodd

Επιτροπή καταγραφής και απογραφής στον ΚΠΟΔΔ μετά την κατάργησή του με απόφαση
της Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δέλτα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση.

Α. Συστήνεται Επιτροπή Καταγραφής και Απογραφής για την καταγραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στο Δήμο Δέλτα από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο «Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δέλτα»


Η σύνθεση της Επιτροπής έχει ως ακολούθως:


α. Πιτσάνη Μαρία, Αν. Προϊστάμενη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου,
η οποία ορίζεται και Πρόεδρος της επιτροπής
β. Μουρμούρας Θωμάς, Αντιδήμαρχος οικονομικών υπηρεσιών
γ. Χαλκίδης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Κοινωφελών Δομών
δ. Γιάτσογλου Λεμονιά, Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας
ε. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, απερχόμενος πρόεδρος του νομικού προσώπου


Β. Έργο της Επιτροπής είναι η καταγραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων
που μεταβιβάζονται στο Δήμο από το καταργούμενο πρόσωπο «Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δέλτα».
Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής δύναται να ανατίθεται,
με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η διεκπεραίωση συγκεκριμένων διαδικασιών
και ενεργειών σε ορκωτούς λογιστές.

Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της καταγραφής και απογραφής μέσα σε προθεσμία
δύο (2) μηνών από τη λήψη της παρούσας απόφασης.
Η έκθεση καταγραφής και απογραφής εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο.
Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία συνοδεύεται από απόσπασμα της έκθεσης
του έκτου εδαφίου της περίπτ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 5056/23 που περιγράφει
τα αποκτώμενα κατά κυριότητα από τον δήμο ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, αποτελεί τον τίτλο για την καταχώρισή τους στο αρμόδιο
κτηματολογικό γραφείο ή υποθηκοφυλακείο ατελώς.

kampanianews στο facebook και στο tiktok